12- 16. august er vi tilstede på Arendalsuka og deltar på flere arrangementer. Vi samarbeider med flere viktige samarbeidspartnere i ulike sektorer for å løfte frem våre standarders rolle i å bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. 

NF&TA og GS1 Norway samarbeider om felles faglig opplegg for tekstilnæringen under Arendalsuka 2024. GS1 og NF&TA samarbeider fordi vi har felles interesse i å løfte frem muligheter og utfordringer tekstilnæringen står overfor i det grønne skiftet.  

Vi har identifisert to ulike temaer til diskusjon, og har valgt “Tekstilparadoksene” som en fellesnevner for dem begge. 

Her finner du mer informasjon om våre to arrangementer:

Kan vi godta at 500.000 plagg på et norsk sykehus til enhver tid er borte? Debatten om bærekraft i tekstil- og klesbransjen handler ofte om forbrukeren, og ansvaret vi alle har for en grønn tekstilnæring og grønt forbruk. Men hva med det store forbruket av tekstiler i bedriftsmarkedet og offentlig sektor? Hvilket arbeid er i gang, og hvilke krav må spisses? Er det rom for nye forretningsmodeller?   

https://www.arendalsuka.no/programsok/details/23738

EU stiller stadig nye krav til tekstilnæringen, og det er bra! Men hvilke konsekvenser vil det ha for norske bedrifter? Hvem tar regningen til slutt?

Bedrifter må ta i bruk nye standarder og digitalisere verdikjeder for å få bedre kontroll og kvalitet på sine data. De må investere i omstilling. Kravene vil føre til at europeiske varer vil bli dyrere.  

Vi utforsker hvordan vi kan oppnå balanse mellom å opprettholde høye krav til bærekraft og samtidig være konkurransedyktige på et globalt marked som flommer over av lavkost-alternativer.

Hvordan skal norske selskaper tilpasse seg? 

https://www.arendalsuka.no/programsok/details/23736

Sammen med Cobuilder og Standard Norge vil vi diskutere de kommende kravene til digitale produktpass og hva dette vil bety for norske bedrifter og forbrukere: 

  • Hvordan skal digitale produktpass implementeres i praksis? 
  • Hvor er flaskehalsene? 
  • Hvem har ansvar for hva på myndighetssiden og hvordan sikrer man en konsistent implementering av regelverket som kommer? 
  • Hvordan få opp kunnskapsnivået rundt digitale produktpass i Norge? 
  • Hvordan kan mindre aktører få hjelp til å implementere digitale produktpass? 

https://www.arendalsuka.no/programsok/details/23081

I samarbeid med Factlines, APX Systems og Isola vil vi diskutere:

Hvordan i alle dager kan vi knytte bærekraftskrav til virkelighetens verden med knappe marginer og tusener av innsatsfaktorer og varelinjer? Hva betyr egentlig Åpenhetsloven, EUs aktsomhetsdirektiv CSDDD og klimakrav for endringer i produksjons- og anskaffelsesprosesser.  

Vil regulerings- og rapporteringskravene kvele virksomhetene og gjøre det vanskelig å konkurrere med næringsliv i resten av verden?  

Bryr offentlige innkjøpere og store virksomheter seg om bærekraft i praksis eller er det fremdeles kun laveste pris som rår?  

Proporsjonalitet og vesentlighet er viktige ord når bærekraftskrav skal håndheves. Hva betyr det egentlig?  
Må bygg- og anleggsaktør også dokumentere HMS hos leverandører og underleverandører?  

Finn mer informasjon om arrangementet her: 

https://www.arendalsuka.no/programsok/details/24437

Vi har skrevet en sak om dette temaet. Du kan lese den her:

https://gs1.no/apx-systems-losning/