EDI – Elektronisk forretningsdrift

Hver eneste dag genereres og behandles det utrolige mengder papirdokumenter rundt om i forskjellige virksomheter.
Disse dokumentene, som omfatter alt fra innkjøpsordrer og fakturaer til produktkataloger og salgsrapporter, inneholder viktig informasjon tilknyttet de fysiske varene i alle leddene av en handelstransaksjon.

EDI et effektivt verktøy

Med EDI (Electronic Data Interchange) har handelspartnere fått et effektivt verktøy for automatisk overføring av kommersiell informasjon fra et dataprogram til et annet. I EDI er alle papirdokumenter som tidligere er sendt mellom bedrifter, erstattet av meldinger som passer til elektronisk utveksling mellom dataprogrammer. EDI er automatisk, elektronisk utveksling av strukturerte data i et standardisert format fra et dataprogram til et annet. Denne utvekslingen skjer i forbindelse med handelstransaksjoner og de kommersielle, logistiske og økonomiske prosessene dette innebærer. En vellykket implementering av EDI i en organisasjon forutsetter en betydelig innsats ikke bare fra ledelsen, men også fra et bredt utvalg av avdelingsledere o.l. som har ansvaret for de ulike virksomhetsområdene i organisasjonen. Bedriftsinterne prosedyrer og politikk må evalueres. Praktiske prosedyrer må eventuelt revideres og nye forretningsforhold må etableres og administreres. Det sentrale elementet i systemet er bedre bruk og deling av informasjon både internt og mellom samarbeidspartnere, noe som sikrer informasjonstilgangen og -påliteligheten. EDI er standardisert i EAN.UCC-systemet i to hovedområder: EANCOM® og XML.

Bransjeprofiler Dagligvare

Finnes publisert på www.stand.no