I lange verdikjeder kan bærekraft bli komplisert. Factlines jobber for å forenkle dette. Partneravtalen med GS1 Norway skal bidra til at de samme datakildene brukes og at bærekraft prioriteres.

Factlines ble etablert i 2012 for å hjelpe bedrifter med å tilpasse seg den nye bærekraftslovgivningen. På det tidspunktet var ESG (se faktaboks) et relativt nytt og uklart begrep, så Factlines satte seg et mål om å utvikle datadrevne løsninger for å sette bærekraftsrapportering i system.

Et år etter oppstarten vant de et prosjekt innen helsesektoren i Norge. Der utviklet de en programvare som hadde som mål å validere sektorens store leverandørkjede, og sikre at den overholdt kravene fra UN Global Compact, som beskrevet i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Prosjektet ble en suksess og siden den gang har OECDs retningslinjer ført til utviklingen av en rekke nye forskrifter. Bærekraftssjef i Factlines, Siri Engesæth påpeker at de lærte mye av prosjektet.

– Etter prosjektet med helsesektoren har vi kontinuerlig forbedret programvaren og styrket kompetansen i selskapet for å sikre kundene våre den beste dataen, solide rapporter og nyttig innsikt de kan handle utifra, forklarer hun.

Factlines er et SaaS-selskap (Programvare som tjeneste. Engelsk: software as a service) som jobber for å linke virksomheter, skape nettverk og dele bærekraftsinformasjon på en mer kostnadseffektiv måte. Det kommer ut av et problem kjent som audit fatigue (se faktaboks) der de ansvarlige blir “slitne” av alt etterlevelsesarbeidet de gjør i henhold til rapportering.

Factlines sin programvare er utviklet for å redusere dette.

– Du skal slippe å gjøre det samme igjen og igjen, og heller fokusere på å bygge disse nettverkene sammen og skape verdi over tid, samtidig som du har full kontroll på din virksomhet. Vår programvare støtter opp under dette, forklarer Engesæth.

Programvaren skal gjøre det mulig å ta gode valg og samtidig kunne dokumentere ovenfor kunder at for eksempel produksjonen skjer på en bærekraftig måte. Engesæth fortsetter med å forklare at de erfarer at virksomheter som etterlever krav om bærekraftsrapportering taper kontrakter til virksomheter som ikke etterlever krav.

– Vi ser at lovgivning har kommet som en følge av dette. Vårt produkt gjør det mulig å sammenlikne en norsk leverandør med for eksempel en amerikansk leverandør, eller en indisk leverandør med en tysk og så videre. Hos en offentlig virksomhet som er nødt til å vise transparens i hvorfor de har valgt som de har valgt, får de mulighet til å velge en som produserer på en bærekraftig måte.

Dette støtter oppunder FNs bærekraftsmål nummer 8 og 12 (se faktaboks) som er en viktig motivasjon for Factlines. Bærekraftsarbeidet skal være forenelig med en verden i endring og ikke bli en uhåndterlig byrde. Derfor må det gjøres på en systematisk og strukturell måte.

– Vi er nødt til å jobbe på en måte som forbruker ressurser på en optimal måte – og vi må fordele goder på en god måte. Vi kan ha tusenvis av sider med lovtekst og retningslinjer, men når det kommer til stykke så er det å ha fakta på bordet som gjelder, påker Engesæth.

Hun understreker videre at dette betyr fakta om hva du bruker, fakta om hva du kjøper og fakta om hva det er du leverer. Deretter gjelder det å systematisk kunne gå i riktig retning. Da jobber Factlines med å gjøre programvaren deres så brukervennlig som mulig og lovtekstene forståelig og anvendbare.

– Vi jobber for at våre kunder skal kunne håndtere alt dette på en enklere og mer systematisk måte. En virksomhet skal ikke måtte gjøre sitt oppfølgingsarbeid mot én og én virksomhet, men heller jobbe helhetlig, med flere om gangen og ha informasjon i tide til at de klarer å levere, understreker hun.

Partneravtale med GS1 Norway

En partneravtale med GS1 Norway innebærer samarbeid, tilførsel av kompetanse og økt innsikt og kunnskap for begge parter. Engesæth påpeker at inngåelsen av partneravtalen ble gjort med tanke på fremtiden. En utfordring med bærekraft er at data ikke er standardisert, det opptrer i siloer og det deles ikke. Dette vil Factlines gjøre noe med.

– Det du jobber med skal være identifiserbart. Da er det helt nødvendig å bruke det beste av datakilder og de som har de beste datakildene. Vi ser for oss at vi både kan jobbe sammen på det å ha klar og entydig informasjon, men også at vi kan jobbe med å koble bærekraft til virkeligheten, sier Engesæth da hun kommenterer partneravtalen.

Ansvarlig for GS1 Norway sitt partnerprogram, Dagfinn Melberg, er enig i Engesæth sin kommentar og ser fram til en partneravtale som han tror kan by på mye positivt for begge parter.

– Factlines er en god mulighet for oss til å øke utbredelsen av GS1 standarder. Å bruke GS1 standarder for unik identifisering kan bidra til å effektivisere arbeidsprosesser og vi ser spesielt positivt på at vi med denne avtalen kan bidra til å forenkle ESG. Vi ser allerede på mulige prosjekter sammen med Factlines og tror dette vil bli en god partneravtale, kommenterer Melberg.

Faktaboks ESG og Audit Fatigue

ESG står for Environment, Social and Governance. På norsk: Miljø, Sosiale- og Forretningsetiske forhold. I korte trekk betyr dette hvordan et selskap/organisasjon bidrar til bærekraftige forhold.

Audit fatigue beskriver følelsen av slitsomhet og frustrasjon som kommer av en økende mengde etterlevelsesarbeid. Det kan for eksempel oppstå hvis samme oppgave må gjentas flere ganger.

Faktaboks bærekraftsmål

Bærekraftsmål 8 omhandler anstendig arbeid og økonomisk vekst  «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»

Bærekraftsmål 12 omhandler ansvarlig forbruk og produksjon: «sikre bærekraftig forbruk- og produksjonsmønstre»

Kilde bærekraftsmål: https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal