Kjære GS1 Norway medlem, GS1 Norway partner og øvrige kontakter

I skrivende stund er det kun dager igjen av 2021. Til tross for nok et tilbakelagt korona år er det allikevel mange andre spennende saker jeg vil sette fokus på når 2021 skal summeres opp. Både dagligvarebransjen, BAE næringen, energi- og helsesektoren gjør gode fremskritt når det gjelder digital transformasjon – og GS1 Norway er involvert i mye av det som skjer!

På samme måte som i fjor, kunne jeg ha oppsummert dette året som et annerledes og merkelig år. Sterkt preget av korona situasjonen med hjemmekontor, myndighetspålagte anbefalinger og påbud, nedstengte bransjer, og motstridende utfordringer med permitteringer på den ene siden og mangel på arbeidskraft på den andre siden – helt avhengig av hvilken bransje og sektor det er snakk om.

Men vi kjenner alle at snart to års korona påvirkning treffer oss på ett eller annet vis, men forskjellig.

Derfor vil jeg benytte anledningen til å summere opp noen spennende GS1 aktiviteter som har skjedd gjennom dette året og samtidig peke på noen saker som vil prege oss i GS1 Norway fremover.

Våre prioriterte bransjer og sektorer

Det har ikke gått en uke uten at det har vært skrevet om helsesektoren i media. Koronasituasjonen har preget sektoren stort og utfordringene for personellet har vært enorm. Vi rundt kan bare applaudere og berømme deres innsats – uten at det dessverre hjelper til i deres hverdag. GS1 har på globalt nivå – og lokalt i mange land –  vært involvert i arbeidet med å sikre kontroll og sporbarhet på Covid vaksiner og smittevernsutstyr – noe som er særdeles viktig i en pandemi situasjon. Dette trygger situasjonen for både  helsepersonell og pasienter.

Slik vi opplever helsesektoren, skjer det mye bra arbeid for å øke både pasientsikkerheten og utnyttelsen av hver eneste helsekrone. Vi har gjennom siste par år vært involvert i Helse Sør-Øst sitt arbeid med standardisering innenfor flere områder og det er imponerende å se hvor grundig og omfattende HSØ arbeider for å nå sine høyere mål, om b.la. økt pasientsikkerhet.

Løsninger for sporing av medisinskteknisk utstyr, identifisering av pasientrom, operasjonssaler, lagerrom, m.m., og spesial tilpasset kursing og opplæring av sine ansatte, er aktiviteter vi har fått tatt del i, og som underbygger vår opplevelse av at det jobbes iherdig med forbedringer i norsk helsevesen.

BAE næringen og energi sektoren er på mange måter lik, når vi ser det fra GS1 ståsted og behov for digitalisering. Det prosjekteres, planlegges, bygges og driftes i mange år – før bygg, plattformer eller installasjoner skal demonteres for gjenbruk eller gjenvinning, avhengig av hva som er hensiktsmessig.

Begge næringer stiller krav til bruk av GS1 standarder og utfordringen fremover er å få disse implementert i virksomhetene som skal ta ut de store fordelene som ligger i bransjestandardisering. På oppdrag fra Statsbygg, Bane NOR, Sykehusbygg, Helse Sør-Øst og Construction City, og i samarbeid med byggebransjen selv, utviklet vi en veileder for bruk av GTIN standarden for unik identifisering av byggevarer. Unik identifisering er helt nødvendig for at bransjen skal ha nødvendig kontroll over hvilke produkter som benyttes og knytte rett dokumentasjon til disse. Dette er like viktig for olje og gass næringen og derfor har NOROG  definert flere GS1 standarder som skal benyttes. GS1 Norway sitt arbeid mot flere bransjer og sektorer gir unike muligheter til å trekke synergier og erfaringer fra en bransje over til en annen – slik som vi ser mellom BAE og energibransjene.

Når vi beveger oss over til bærekraft og miljøtemaer er GS1 i Europa involvert i arbeid med utvikling av løsninger for sirkulær økonomi. Helt konkret deltar GS1 i arbeidet med å utvikle løsninger for å håndtere livssyklusen til industri batterier i et sirkulært økonomisk perspektiv. GS1 har inngått en MoU med The Global Battery Alliance for i samarbeid løse utfordringen som EU har definert tydelig i sitt Green Deal program. Utfordringen med bilbatterier vil naturlig nok eskalere etter hvert som mengden elektriske kjøretøyer brer om seg som et resultat av kravene til lavere utslipp fra transportsektoren. Løsningen som utvikles for industri-batterier vil danne et fundament som skal overføres til andre bransjer etter hvert, blant annet byggebransjen.

Les gjerne mer om viktigheten av strukturerte data og standardisering i GS1 dokumentet som ligger som lenke på EU sine web sider. GS1 Position Paper: Circular Data for the Circular Economy

Dagligvarebransjen står foran en stor endring når de nå skal gå over til 2D koder med alle dens fordeler. En viktig driver i denne sammenheng er reduksjon av matsvinn. 2D koder som GS1 QR eller GS1 Datamatrix gir rom for vesentlig mer informasjon i strekkoden og slik som holdbarhetsdato er vesentlig for å håndtere matsvinn på en bedre måte. Forsøk med dato i strekkoden er testet ut av fullsortimentskjeden Meny, med  så positive resultater som 18 % verdireduksjon av matsvinnet på testede produkter. Dette er imponerende tall og sier noe om potensialet når vi løfter dette opp på nasjonalt nivå.

Merkevareeiernes ønske og behov for å fylle forbrukernes stadig økende informasjonsbehov er også noe som 2D standarden gir gode muligheter for, ved å inkludere GS1 sin Digital Link standard. Enkelte aktører innenfor sjømatnæringen har allerede tatt Digital Link i bruk for å knytte tetter kontakt mot forbrukerne og bygge sine merkevarer sterkere. Se eksempel på dette fra ett av våre tidligere webinar.

Norges nest største eksportnæring er sjømat næringen, som eksporterte for over 105 mrd. i 2020. Dette året ser ut til å bli enda bedre. Derfor er det svært spennende å delta i utviklingsprosjekter i denne næringen, hvor både digitalisering, standardisering og utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller står i fokus. Dette vil bidra til å forbedre norsk laks som varemerke samt næringens miljøpåvirkning i positiv retning. Å etablere løsninger for full sporbarhet i et globalt perspektiv er virkelig spennende å være med på, og promotere dette utenfor Norges grenser og på de arenaer hvor GS1 er representert.

GS1 Norway mot 2025

Ved utgangen av dette året går vi inn i en ny strategiperiode som varer ut 2025. Det er umulig å vite hvordan siste del av denne perioden vil være, men vi vet at økt medlemsfokus vil være et viktig område.

GS1 standarder kan virke vanskelig og kanskje «litt kjedelig» opp imot alt annet som preger ens hverdag. Vår utfordring er å gjøre implementering og bruk av GS1 standarder enklest mulig samtidig som gevinsten som kan hentes ut, blir tatt ut gjennom hele verdikjeden. Derfor er medlemsservice og implementeringsstøtte to områder vi vil forsterke i strategien. Dette vil medlemmene oppleve gjennom nye løsninger og hjelpesystemer som praktisk sett betyr at medlemmer effektivt kan etablere nye GTIN 24/7 og ha kontroll på disse i et sentralt register som driftes av oss. Det vil også gi muligheter for å synliggjøre sine produkter i et globalt register, hvor løsning for verifisering av produkter skal utvikles. På samme måte skal vi utvikle en ny database for vår GLN standard og tilføre mer brukervennlige løsninger til våre medlemmer. Med et GLN register på ca. 100.000 GLN forteller det hvor viktig og sentral GLN standarden er i alle bransjer vi jobber mot.

Dette du nå leser er lagt ut på vår nye web side. Kommunikasjon med medlemmene om relevante saker er viktig for oss – og vår hjemmeside er helt sentral i dette. Derfor har vi etablert en ny web-plattform for vår kommunikasjon som dere vil oppleve som et godt løft fremover. Gled dere til muligheten vi skal utnytte her.

Jeg vil ønske alle medlemmer, partnere og øvrige kontakter en riktig God Jul og et Godt Nytt år. Uavhengig av eventuell pandemi situasjon er det mye spennende vi skal utrette sammen med medlemmer, partnere og sentrale aktører i de bransjer og sektorer vi setter søkelyset på. Vi gleder oss stort til det!

Med vennlig julehilsen

Geir Paulsen
Adm. Dir.