GS1 standarder optimaliserer kraftmarkedet

For forbrukere har utviklingen i kraftbransjen siden 1990-tallet gitt stor valgfrihet. Det er lett å velge mellom strømleverandører, å vite når strømmen er billigst i løpet av døgnet, og ikke minst enklere å betale strømregningen.  I denne utviklingen har GS1’s globale standarder spilt en sentral rolle.

Løsningen er et resultat av en langsiktig strategi og et godt samarbeid i kraftbransjen. Når strømkunden selv fikk anledning til å velge strømleverandør, oppstod et behov for å kunne entydig identifisere kunden på tvers av nettselskaper og strømleverandører. For å unikt identifisere den enkelte strømkunde valgte bransjen målepunkt-ID (GS1-standarden GSRN). Målepunkt er hvor strømmen kommer inn til husstanden. Målepunktet varer i hele levetiden til huset eller leiligheten, og er ikke det samme som strømmåleren.

I praksis gjør entydige målepunkter det mulig enkelt å håndtere leverandørskifte og utveksling av strømforbruk på tvers av nettselskaper og strømleverandører. I 2001 fikk 150 norske nettselskaper tildelt hver sin nummerserie med målepunkt ID-er fra GS1 Norway. Nettselskapene tildeler videre en unik målepunkt-ID til sine strømkunder. I dag er det rundt 3.250.000 målepunkt-ID-er i kraftbransjen.


«Bransjen trengte en felles måte å identifisere målepunkter på og da kom GS1-standardene inn. Målepunkt-ID-ene og måleverdier vi henter fra disse gir grunnlag for å sende ut fakturaer på rundt 100 milliarder kroner i året

— Tor Bjarne Heiberg, daglig leder for Elhub

Det norske kraftmarkedet består av flere hundre nettselskaper og strømleverandører. For å holde rede på den enkelte aktør i dette nettverket, besluttet bransjen å ta i bruk en GS1-standard til, Global Location Number (GLN), for unikt å identifisere den enkelte aktør og deres rolle. GLN-nummeret identifiserer hvert enkelt nettselskap og hver enkelt strømleverandør. Dermed er det mulig å utveksle informasjon på tvers av disse rollene og være sikre på at informasjonen går fra riktig avsender til riktig mottaker.

– For å kunne utnytte kraftressursene på tvers av landet, og for så vidt utlandet, må vi kunne identifisere hvor strømmen er produsert og hvor den utnyttes. Systemet har gitt oss en enorm effektiviseringsgevinst og bidratt til at vi har kunnet utnyttet kraften og kraftnettet i hele Norge, sier Tor Bjarne Heiberg.

I 2001 ble det etablert en strømbørs i kraftmarkedet gjennom opprettelsen av Nord Pool, som fungerer som en markedsplass for kjøp og salg av strøm. Strømkundene kunne velge mellom langsiktige prisavtaler på strømmen eller avtaler med strømpris i tråd med gjeldende dags- og timepriser i kraftmarkedet. Dette skapte behov for et mer nyansert bilde av strømforbruket til den enkelte strømkunden. AMS målerne, som identifiseres med en tredje GS1-standard (GIAI), rapporterer strømforbruket på timebasis til nettselskapet. Hvis man som strømkunde velger en spotpris fra strømleverandøren, betaler man ut fra strømforbruk og pris pr. time.  

Skifte av strømleverandør og innrapportering av strømforforbruk på timesbasis fra over 3 millioner strømkunder til flere hundre nettselskaper og strømleverandører, betyr utveksling av enorme informasjonsmengder. For å forenkle denne informasjonsutvekslingen ble Elhub etablert i 2019. Elhub er navet i bransjen og et sentralt IT-system. Elhub har to hovedfunksjoner; måleverdidistribusjon og beregning av avregningsgrunnlag, og markedsprosesser. Enkelt forklart holder de rede på strømforbruk på timesbasis for hver enkelt strømkunde. De registrerer også hvem som er strømleverandør til den enkelte strømkunde, samt hvilket nettselskap kunden er tilknyttet. Elhub videreformidler måleverdiene til aktørene og rapporterer også daglig inn til Statnetts register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier. Elhub har bidratt til effektiv distribusjon av informasjon, effektiv håndtering av markedsprosesser og økt personvern og sikkerhet.


Knut Vala

«Jeg er imponert over hva kraftbransjen, med aktører som Statnett og Elhub, har fått utrettet.  Det er oppmuntrende å se omfanget av bruken av GS1-standarder og hvordan disse standardene har vært avgjørende for at aktørene har fått optimalisert kraftmarkedet, til nytte for både kundene og aktørene. I tillegg til godt samarbeid i bransjen er det også interessant å se at en av suksesskriteriene har vært at krav om bruk av målepunkt-ID (GS1-standarden GSRN) er nedfelt i forskrift

— Knut Vala, COO i GS1 Norway

Les mer om Elhub her

Du kan lese mer om kraftbransjen og GS1-standarder her.