GS1 Norway i Computerworld

Digitalt Produktpass vil spille en viktig rolle for byggenæringen i tiden framover. Ansvarlig for bygg, anlegg og eiendom i GS1 Norway, Knut Mathisen, har blitt intervjuet om temaet.

Computerworld Bygg: Europeiske produktpass vil kreve mer av næringen (bak betalingsmur) har laget en sak om Digitalt Produktpass (DPP). Her kaster de lys på nye krav som vil treffe byggenæringen.

DPP er et verktøy som er ment å bidra til åpenhet om produkters opphav. Tanken bak er at det skal bidra til å synliggjøre hele livssyklusen til et produkt slik at det kan bli enklere for forbrukere å ta bærekraftige valg.

En av grunnen til at DPP er på veg inn er å bidra til større grad av gjenbruk og dermed bedre utnyttelse av ressurser. Mathisen kommenterer dette i saken med «hvis man skal gjenbruke noe må man ha kontroll på hva som skal gjenbrukes.»

Saken i Computerworld viser til at EU har som mål å være det første klimanøytrale kontinentet innen 2050 og ønsker å redusere utslipp av klimagasser med 55 % sammenliknet med 1990-nivået. Et slik mål bringer med seg krav som byggenæringen må tilpasse seg.

Mathisen understreker i saken at norsk byggenæring er nødt til å forberede seg på det som kommer. «Det vil ta noen år før disse reglene trer i kraft, men dersom man ikke har teknisk infrastruktur når den kommer, vil man ha et problem,» siteres han i saken.

Han viser til at Sverige hvor forskningsinstitusjoner har gjennomført prosjekter rundt temaet.

Revidert byggeforskrift på vei

Byggenæringen står for cirka 40 % av alt material- og råvareforbruk, Computerworld poengterer derfor at næringen vil bli berørt av kravene. Saken fremhever også at disse skjerpede kravene fra EU vil treffe næringen i form av en revidert byggeforskrift. Forskriften vil inneholde krav som er ment å legge til rette for bedre utnyttelse av ressurser.

Mathisen kommenterer nettopp dette og Computerworld siterer han med «bakgrunnen er at man ønsker å få bukt med overforbruk samtidig som man forlenger levetiden på materialer og råvarer som brukes».