Merkeprosjektet – legger grunnlaget for effektiv vare- og informasjonsflyt

Ved å bidra til en felles standard for merking vil verdikjeden for byggevarer kunne forbedres.

Prosjektet «Sporbarhet og produktmerking» jobber for å utvikle en metodikk basert på internasjonale standarder som aktørene i byggenæringen kan samle seg om for å forenkle implementering i bransjen.

Å ta i bruk en slik merkestandard på en effektiv måte krever at alle aktører samler seg om standarden og tar den i bruk. Prosjektet har bred deltakelse på tvers av både fag og posisjon i byggenæringens verdikjede. Hensikten er å legge grunnlaget for en effektiv vare og informasjonsflyt. Dette vil forenkle både produktidentifisering i informasjonsflyten, merkingen hos produsent/leverandør, forsendelse ved transportør/speditør og varemottak hos grossist/butikk/byggeplass. For at dette skal kunne gjennomføres forutsetter det at gode rutiner for utveksling av alle nødvendig grunndata mellom aktørene er på plass.   

Byggenæringen er i gang med denne type digitalisering og Byggstand jobber for å fremme slike prosjekter som får bransjen til å jobbe sammen. Byggstand er en felles arena for byggenæringens digitaliseringsprosjekter og resultatene publiseres på byggstand.no. Prosjekter som gjennomføres i Byggstand vil være koordinert mot andre standardiseringsorganer og her kommer GS1 Norway inn, representert med Knut Mathisen som er ansvarlig for byggenæringen.

Bruk av QR-kode gir nye muligheter

Merkeprosjektet befinner seg nå i kartleggingsfasen som vil pågå fram til jul. Løsningsfasen vil begynne i januar, hvor det jobbes for å bli enige om innholdet i standarden. Utprøvingen vil skje i februar/mars og vil vare i rundt åtte uker.  

GS1 sin rolle i prosjektet er å tilføre prosjektet kunnskap om standardene og hvordan disse kan brukes. For GS1 Norway er det viktig å gjøre prosjektdeltakerne innsikt i mulighetene som bruk av QR-kode med standarden GS1 Digital Link gir. En merking med QR-kode tar mindre plass og kan inneholde mye mer informasjon, som i tillegg er lesbar for alle aktører gjennom verdikjeden. Ved å bruke standarden GS1 Digital Link vil produsentene kunne lenke til produktinformasjon og EPD-informasjon.

Dette er nyttig og viktig kunnskap for Byggstand. Ole Gunnar Honningsøy, prosjektleder for Byggstand, forklarer at i tillegg til å formidle data gjennom de elektroniske meldingene, så skal produktene også merkes på nytt.

– Et alternativ kan være å merke med en QR-kode som da kan kobles opp til ulik informasjon gjennom verdikjeden. Det fine med det er at du kan tilpasse informasjonen ut ifra hvem som skanner koden.

Det gir ganske mange muligheter. Merkeprosjektet inkluderer 24 bedrifter og det gjennomføres én-til-én intervjuer med hver av dem for å kartlegge status og hvor de befinner seg. Honningsøy forklarer at Byggstand bruker intervjuene til å legge til rette for samarbeid og for å forstå behovene i næringen.

– Vi er interessert i å finne ut av hva som er viktig for bedriftene og hvilke muligheter de har etter å ha fått litt kunnskapspåfyll. Så summerer vi det opp og så har vi informasjonsmøter i delprosjektene hvor vi da summerer opp og diskuterer hva kan innholdet i en standard bli.

Han forklarer videre at merkeprosjektet er et eksempel på et verdikjedeprosjekt hvor aktørene sitter sammen med sine kunder og finner løsninger. Intervjuene har gitt god innsikt om sluttkunde leddet og hva som må til for å bidra til løsninger der. Samtidig får de en god oversikt over hvordan det står til med handelen og produsenten.

– Tankegangen er at det er sluttkundekrave som skal føres tilbake. Hvis en produsent skal merke, eller tilgjengeliggjøre informasjon på sin leveranse til en sluttkunde så må de vite hva de skal tilføre, påpeker han.

Honningsøy understreker at dette er en logisk tankegang, men dessverre er det slik at ingen i bransjen er i dag i stand til å formidle den informasjonen digitalt. Byggstand vil jobbe for å legge til rette for prosjekter som kan jobbe med slike problemstillinger.

Det legges opp til å være ferdig til våren 2024, men det kan lede til ytterlige aktiviteter. Honningsøy mener det er vanskelig å vite omfanget per dags dato, men han understreker at det er viktig å ta arbeidet steg for steg.

– Jeg tror kanskje vi må se at ting etablerer seg og bidrar positivt før vi tar de store stegene. Vi må prøve å digitalisere sammen i mindre porsjoner, avslutter han.