Besluttet å jobbe mot ny GLN database

Gjennom et internasjonalt samarbeid skal det skapes en ny GLN database med forbedrede API løsninger. Dette er til fordel for alle GLN eiere.

Det finnes i overkant av 350 000 GLN bare i Norge. Den nye databasen vil bestå av alle numrene og vil bidra til å sikre leveringskvaliteten for alle aktører. Produktsjef for GLN i GS1 Norway, Glenn Schei forklarer hvorfor det jobbes mot en ny GLN database:
– Vi ser at det er et stort behov for å dele data mellom aktører i en verdikjede. Med en ny og moderne plattform som har forbedrede API løsninger mener vi dette er mulig å oppnå.


Verdikjeden går på skinner

Et GLN bidrar til å identifisere juridiske enheter og fysiske lokasjoner og ved å bruke et GLN kan en kunde og en leverandør legge til rette for en mer effektiv og standardisert samhandling. Dette skjer fordi relevant informasjon er lett tilgjengelig.

Hensikten til den nye databasen er å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig. Med dette kan aktører oppleve en større grad av presisjon i sine handelsprosesser, men en slik presisjon går ut fra flere ting påpeker Schei.

– Et tog trenger skinner som fungerer og informasjon om reisen må være tilgjengelig for lokføreren for at de skal kunne transportere passasjerene til deres destinasjon. Slik er det også med en verdikjede. Infrastrukturen må være på plass ellers øker det sjansen for feillevering, illustrerer Schei.

Databasen skal være klar høsten 2023

Arbeidet med den nye databasen begynte i vår (2022) og Schei forklarer at de ligger godt an i forhold til planen. Han peker på det internasjonale aspektet som god grunn til at de ligger godt an i forhold til planen.

Vi har en god mengde kunnskap innad i teamet som jobber med databasen. Det at vi har et samarbeid på tvers av landegrenser gjør at vi kan inkludere flere perspektiver og vi kan ta høyde for mange scenarioer. Vi ligger derfor godt an til å håndtere de oppgavene som ligger foran oss og vil kunne fullføre i forhold til planen, avslutter han.