Kort om Målepunkt ID

Bakgrunn

Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt-identifikasjon i den norske kraftbransjen. Det er besluttet å benytte et standardisert nummersystem fra GS1. Denne beslutningen er forankret i forskrift om måling, avregning m.v., 11. mars 1999 med endringer fra 1. januar 2002. 

Definisjon av Målepunkt ID

Nettselskapets entydige identifikasjon av et målepunkt er basert på GS1 Global Service Relation Number (GSRN). I denne sammenheng er målepunkt i sluttbrukers anlegg, der det måles forbruk av elektrisk energi. Målepunktet kan være aktivt, virtuelt eller passivt. 

Krav til Målepunkt ID

Under gjengis de kravene som kraftbransjen er kommet frem til, basert på erfaringer med elektronisk meldingsutveksling. GS1 Målepunkt identifisering skal imøtekomme kravene.

 • Entydig format. Identifikasjonene skal være sammensatt i ett felt, med numeriske tegn uten innledende nuller.
 • Innhold – informasjon. Det skal ikke være logisk informasjon i målepunkt identifikasjonen.
 • Unikt – nasjonalt og internasjonalt. Alle målepunkt skal ha hvert sitt identifikasjonsnummer.
 • Stabilt. Identifikasjonene skal i utgangspunktet opprettes med installasjonen og eksistere til installasjonen forsvinner.
 • Kommuniserbart. Det skal tas høyde for at identifikasjonen Ikke skal bli for lang, det vil si at en del av nummeret vil være fast.
 • Felles administrasjon. Målepunkt identifikasjonene skal forvaltes og administreres av et sentralt organ. Denne oppgaven er besluttet lagt til GS1 Norway.

Oppbygging av GS1 Målepunkt ID

Valgt standard for målepunkt ID er GS1 Global Service Relation Number (GSRN). Oppbyggingen av nummeret er i henhold til kravene i avsnittet Krav til målepunkt ID.

Innholdet er landkode, bransjekode, løpenummer og kontrollsiffer. Det er et sammenhengende nummer som ikke skal deles opp i flere felt. Informasjonen som er gjenkjennelig, begrenser seg til landkode og bransjekode som vil være lik for alle. Det vil si at det ikke kan knyttes funksjonalitet til innholdet.

GS1 standarden er internasjonal, og sikrer at nummerseriene er unike på global basis.

 • Landkoden er fast for alle GS1 nummersystemer som benyttes i Norge, og består av to siffer – 70.
 • Bransjekoden vil gjenspeile Energi Norge som på vegne av kraftbransjen har inngått rammeavtale med GS1 Norway. Bransjekoden er fast og består av fem siffer – 70575.
 • Etter bransjekoden følger et løpenummer på ti siffer. Løpenumrene skal tildeles alle målepunktene som finnes i Norge. Løpenummeret er satt samme av tre nuller – 000 pluss 7 siffer som nettselskapet har fått tildelt i sin målepunktserie fra GS1 Norway.
 • Til slutt kommer et kontrollsiffer. Dette beregnes ut fra de sytten sifrene som står foran. Kontrollsiffer beregnes etter en fast algoritme som GS1 benytter til sine standarder, se www.gs1.no, “Beregning av kontrollsiffer”.
 • Totalen på atten siffer blir GS1 Målepunkt identifikasjon.

Eksempel på GS1 Målepunkt kan være:

Landkode70 
Bransjekode70575Energi Norge
Løpenummer0008855321(eksempel)
Kontrollsiffer5(reell utregning av eksempel)
Målepunkt ID707057500088553215 

Håndtering av fusjoner og fisjoner i nettselskaper

Ved fusjoner vil to eller flere målepunktserier bli overført fra ett eller flere nettselskaper til et nytt nettselskap. Ved denne type overføring skal det betales etableringsavgift for nummerseriene som overføres.
Ved fusjoner vil det bli flere nummerserier som blir gjeldende i kundeinformasjonssystemene til nettselskapene. Det må legges til rette for at systemene håndterer flere serier.

Ved fisjoner vil en del av den opprinnelige målepunktserien til et nettselskap skilles ut og overføres til et annet nettselskap. I slike tilfeller snakker vi om et mindre antall målepunkter i målepunktserien som er tildelt det opprinnelige nettselskapet. Denne type overføringer (fisjoner) blir ikke registrert hos GS1 Norway. I Elhub vil det for alle målepunkter gå klart fram hvilket nettselskap som har ansvaret for målepunktet. Hensikten med å gjøre det på denne måten er for å unngå renummerering av målepunkter som strider mot Krav til Målepunkt ID.

På Elhub sin nettside kan du lese mere om hvordan dette gjøres i praksis. Se Deling av nettavregningsområde og Sammenslåing av nettavregningsområder.

Kontaktperson innen Energi

Ordin Husa

Ansvarlig for Energisektoren

913 78 124

oh@gs1.no